กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Phylogenetic evidence revealed Cantharocybe virosa (Agaricales Hygrophoraceae): as a new clinical record for gastrointestinal mushroom syndrome in Thailand (ภาษาไทย)
Phylogenetic evidence revealed Cantharocybe virosa (Agaricales Hygrophoraceae): as a new clinical record for gastrointestinal mushroom syndrome in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:300,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสิทธิพร ปานเม่น หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวศิริวรรณ ลือดัง ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสุจิตรา สิกพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นายสถาพร แรมชื่น ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวชุติมญชุ์ อุตวิชัย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


na

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖