กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
วิธีวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ด้วยเทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี (ภาษาไทย)
Determination of alcohol contents in alcohol-based hand sanitizer products by HS-GC (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:50,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววีรนุช โคตรวงศ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย เล่ม 137 ตอนพิเศษ 54ง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือโดยไม่ใช้น้ำมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือ เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร ด้วยเทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี ตรวจวัดชนิดสารด้วย FID คอลัมน์ DB-624 ที่สภาวะอุณหภูมิในช่วง 40-160 องศาเซลเซียส พบว่า วิธีวิเคราะห์ มีความจำเพาะ การทดสอบความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวิเคราะห์ที่ความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตร 0.12 ถึง1.01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r)มากกว่า 0.999 ร้อยละของการกลับคืนอยู่ในช่วง 94 ถึง 107 ความเที่ยงจากการทำซ้ำในวันเดียวกัน และระหว่างวันมีค่าที่ยอมรับได้ ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง8.0 ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 0.02 0.05 และ 0.01 %v/v ตามลำดับ ขีดจำกัดของการตรวจพบ 0.01 0.02 และ 0.005 %v/v ตามลำดับ และค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์เท่ากับ 0.06 %v/v สรุปผลการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือด้วยเทคนิคการเฮดสเปสแก๊สมาโทกราฟี มีความจำเพาะต่อชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ทั้ง 3 ชนิดตามประกาศกระทรวง ฯ กำหนด

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖