กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความคงตัวของเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ภาษาไทย)
Stability studies of Methamphetamine in urine samples (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวละมัย หารินสไล หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การเก็บรักษาตัวอย่างที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการตรวจพิสูจน์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาความคง ตัวของสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เพื่อทดสอบระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาตัวอย่าง โดย ทำการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ความเข้มข้น 0.750 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 4.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้อง 23-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แสดงด้วยค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้เทียบกับค่าจริง (%RD) และคัดเลือกตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจ ห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 วัน ตรวจพบในช่วงความเข้มข้น 0.5-5.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จ านวน 10 ตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แสดงด้วยค่าแตกต่างจากค่าเริ่มต้น ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค Headspace-Solid Phase Micro Extraction/Gas chromatography-Mass Spectrometry ซึ่ง ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 พบว่า ตัวอย่างควบคุมคุณภาพเก็บอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตู้เย็นที่ความ เข้มข้น 0.750 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า %RD เท่ากับ -14.2 ถึง 1.8 และ -10.7 ถึง 6.2 และที่ความเข้มข้น 4.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ -12.5 ถึง 5.2 และ -3.0 ถึง 9.9 ตามล าดับ ซึ่งเกณฑ์กำหนดไม่เกิน ±15% สำหรับ ตัวอย่างปัสสาวะ พบค่าแตกต่างจากค่าเริ่มต้นคิดเป็นร้อยละ 12.1 สรุปได้ว่าตัวอย่างควบคุมคุณภาพ มีความคงตัว 8 สัปดาห์ ส่วนตัวอย่างปัสสาวะ มีความคงตัว 4 สัปดาห์ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเน่าเสียของตัวอย่างก่อนนำส่ง ห้องปฏิบัติการ ควรเก็บรักษาในตู้เย็น

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖