กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน (ภาษาไทย)
The Stability study of Methamphetamine Standard Solutions (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายวรัญญู นาเชียงใต้ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ในการตรวจพิสูจน์จ้าเป็นต้องใช้สาร มาตรฐานซึ่งจัดหายากและมีราคาแพง เพื่อให้สามารถระบุระยะเวลาการใช้งานของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่เตรียมใช้ใน ห้องปฏิบัติการ จึงศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนในน ้า (stock standard) ที่ความเข้มข้น 7.67 และ 40.91 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บที่ 2-8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน โดยน้าสารละลายมาตรฐานมาเตรียม ที่ระดับความเข้มข้น 0.767 และ 4.091 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในน ้า แสดงด้วยค่า response ratio เทียบกับสารละลายมาตรฐานที่เตรียมใหม่ และใน ปัสสาวะแสดงด้วยค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้ (%RD) เทียบกับกราฟมาตรฐานที่เตรียมใหม่ ตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ ของเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิค Headspace solid phase micro-extraction/Gas chromatography mass spectrometry (HS-SPME/GC-MS) ซึ่งผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 ผลการทดสอบ พบว่าที่เวลา 90 วัน สารละลายมาตรฐานเมท แอมเฟตามีน ที่ระดับความเข้มข้น 0.767 และ 4.091 ในน ้า พบ response ratio มีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 12 และในปัสสาวะ พบ %RD มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ (USFDA 2018) มีค่าไม่เกิน ±15% ดังนั นจึงสามารถสรุปได้ว่า สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนในน ้า มีความคงสภาพที่ 90 วัน ท้าให้ทราบระยะเวลาของสารมาตรฐานที่เตรียมขึ นใช้เอง และช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื อสารมาตรฐาน

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖