กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาษาไทย)
Quality of Andrographis capsule during the Coronavirus 2019 epidemic situation (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายวัชระ วารินทร์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ฟ้าทะลายโจรถูกน ามาใช้ในการบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโดยทั่วไปพบ การใช้สมุนไพรชนิดนี้ในรูปแบบแคปซูลบรรจุผงฟ้าทะลายโจรและแคปซูลบรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจร ต ารามาตรฐานยา สมุนไพรไทย พ.ศ. 2563 ระบุว่าฟ้าทะลายโจรต้องมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 1% โดยน้ าหนัก การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณสารส าคัญของยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภค ค านวณปริมาณแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยสุ่มตัวอย่างจากร้านขายยาและหน่วยผลิตยาสมุนไพร ในโรงพยาบาลรัฐ จ านวน 29 ตัวอย่าง ระหว่างธันวาคม 2563-มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงการระบาดระลอกใหม่ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ด้วยวิธี UHPLC ผลการศึกษาพบตัวอย่างแคปซูลฟ้าทะลายโจรมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์น้อยกว่า 1% 1-4% และมากกว่า 4% โดยน้ าหนัก จ านวน 2 (6.8%) 25 (86.2%) และ 2 (6.8%) ตัวอย่าง ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่ไม่แจ้งปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ในฉลากจ านวน 19 ตัวอย่าง (65.5%) ซึ่งผู้ผลิต ควรแจ้งปริมาณสารส าคัญแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ในฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับยาฟ้าทะลายโจรในขนาดที่มีประสิทธิผล ในการรักษาและไม่ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาสมุนไพรดังกล่าวเกินขนาด

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 26 ส.ค. 2564 สิ้นสุด: 26 ส.ค. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖