กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 (ภาษาไทย)
Situation of Coronary Virus Disease 2019 (COVID-19) in Regional Health 8 th Fiscal Year 2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวชไมพร ใสสอน หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ให้บริการตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 8 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโค โรนา 19 (COVID-19) โดยวิธี Real-time RT-PCR การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 8 จากข้อมูลพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2563 (4 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2563) ให้บริการตรวจทั้งหมด 13674 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 1894 ตัวอย่าง (14%) และผู้ไม่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Non PUI) 11

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖