กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 (ภาษาไทย)
The external quality assessment of primary health care unit in Health Region 8 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววิภาภรณ์ วิชน หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


แผนการทดสอบความชำนาญเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ จำเป็นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการ ปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 8 วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภาวะตั้งครรภ์ โปรตีนและน้ำตาล ในปัสสาวะ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561-2563 มีสมาชิกเข้าร่วมการประเมินคุณภาพ จำนวน 983 349 และ 370 แห่ง โดยมีสมาชิกรายงานผลกลับ จำนวน 838 349 และ 367 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.25

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖