กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งในเขตสุขภาพที่ 8 (ภาษาไทย)
Situation of pH values of drinking water in sealed containers and ice In Health Region 8 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพรพิมล แน่นอุดร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง แต่อาจส่งผลกระทบในทางอ้อมได้ เช่น มีผลต่อการเจริญ ของแบคทีเรียยีสต์และรา หรือความเป็นกรดอาจมีผลต่อการละลายของโลหะและสารพิษภายในท่อที่ทำด้วยโลหะ องค์การอนามัยโลกและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) กำหนดให้น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีค่าความ เป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.5 - 8.5 โดยตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ American Public Health Association (APHA) American Water Work Association (AWWA) และ Water Environment Federation (WEF) การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการ ตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของน้ำและน้ำแข็งในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ระหว่าง ปีงบประมาณ 2561-2563 เป็นตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจำแนกเป็นรายปี จำนวน 732 504และ 1138 ตัวอย่าง ตามลำดับ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 17.90 23.81 และ 13.97 ตามลำดับ และตัวอย่างน้ำแข็งจำแนกเป็นรายปีจ้านวน 57 38 และ 116 ตัวอย่างตามล้าดับ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 10.53 2.63 และ 14.66 ตามลำดับ จากผลการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำแข็งในเขตสุขภาพที่ 8 สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เลือกใช้เครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอซึ่งสามารถกรองได้ถึงไอออนส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำลง ดังนั้นควรมีการบ้าบัดน้ำดิบก่อนการผลิต และติดตั้งไส้กรองถ่านกัมมันต์หลังระบบอาร์โอ (Post Carbon) รวมถึงบำรุงรักษาเครื่องกรองอย่างสม่ำเสมอ

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖