กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ปริมาณกรดเบนโซอิกและซอร์บิกในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ในเขตสุขภาพที่ 8 (ภาษาไทย)
Benzoic acid and sorbic acid in beverages in sealed container in Health Region 8 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวริศรา กาญจนะกัณโห หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกเป็นวัตถุกันเสียที่นิยมใช้ในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 356 พ.ศ.2556 กำหนดปริมาณกรดเบนโซอิกหรือกรดซอร์บิก หรือเกลือของกรด ทั้งสองได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้ทำการ วิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเครื่องดื่ม ในตัวอย่างจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และตัวอย่างขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการในเขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 จำนวน 254 ตัวอย่าง ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography จำแนกเป็นประเภทน้ำอัดลม 110 ตัวอย่าง เครื่องดื่มทั่วไป 29 ตัวอย่าง เครื่องดื่มผลิตจากผักและผลไม้ 97 ตัวอย่าง และเครื่องดื่มผง 18 ตัวอย่าง ผลการศึกษา ตรวจพบปริมาณกรดเบนโซอิก ในน้ำอัดลม ในช่วง 142-165 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 83 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75.4) ในเครื่องดื่มทั่วไป ในช่วง 20-135 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 27.6) และพบในช่วง 500-1100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.8) และในเครื่องดื่มผลิตจากผักและผลไม้ พบในช่วง 20-69 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 32.0) สำหรับเครื่องดื่มผงตรวจไม่พบกรดเบนโซอิก โดยตรวจไม่พบกรดซอร์บิกทุกประเภทตัวอย่าง ทั้งนี้ได้รายงานผล การศึกษานี้ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖