กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนตะกั่วในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ในเขตสุขภาพที่ 8 (ภาษาไทย)
Lead contamination of drinking water in sealed container and ice in Health Region 8 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววราภรณ์ นิคม หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีอยู่ตามธรรมชาติและก่อให้เกิดพิษ ซึ่งสาเหตุการปนเปื้อนมักเกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตะกั่วสามารถสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน สลายตัวได้ช้า ในธรรมชาติ ทำให้มีโอกาสปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้ตรวจปริมาณการปนเปื้อนตะกั่วในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน น้ำแข็ง ในเขตสุขภาพที่ 8 ในปีงบประมาณ 2561-2563 โดยได้รับตัวอย่างจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดและตัวอย่างขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ จำนวน 1474 ตัวอย่าง ซึ่งเป็น น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท จำแนกเป็นรายปี จำนวน 714 471 และ 183 ตัวอย่าง ตามลำดับ และ น้ำแข็ง จำนวน 40 40 และ 26 ตัวอย่าง ตามลำดับ ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปกโตรโฟโตเมทรี (กราไฟต์เฟอร์แนส) ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 พบตะกั่วปนเปื้อนในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จ้านวน 6 และ 4 ตัวอย่าง ตามลำดับ โดยอยู่ในช่วง 0.010-0.018 และ 0.011-0.037 mg/L ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.84 และ 0.85 ตามลำดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2563 ไม่พบการปนเปื้อน สำหรับตัวอย่างน้ำแข็ง ไม่พบการปนเปื้อนดังกล่าวในทุก ตัวอย่าง สรุปได้ว่าปริมาณการปนเปื้อนตะกั่วในทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 135 และ 137) พ.ศ. 2534 โดยมาตรฐานกำหนดปริมาณตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน 0.05 mg/L อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งอย่าง สม่ำเสมอ

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖