กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางผสมสมุนไพรของ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561-2563 (ภาษาไทย)
Microbiological Quality of Herbal Cosmetics in Health Region 8 during 2018-2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจิตติพร ศรีสร้อย หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันเครื่องสำอางผสมสมุนไพรได้รับความนิยมจากผู้บริโภค กลุ่มผู้ผลิต OTOP/SME ได้นำสารสกัด สมุนไพรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น ครีม สบู่ แชมพู เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเครื่องสำอาง ผสมสมุนไพร ระหว่างปีงบประมำณ 2561-2563 ที่นำส่งโดยภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP และ SME จำนวน 101 ตัวอย่าง โดยในปีงบประมาณ 2561-2562 พบ จำนวนแบคทีเรีย ยีสต์ และรารวมที่เจริญโดยใช้อากาศเกินมาตรฐาน จำนวน 7 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 9.21 จำแนกเป็นผงขัดหน้ำ 3 ตัวอย่าง และเครื่องสำอางประเภทบำรุงผิว 4 ตัวอย่ำง ซี่งไม่ผ่านคุณภาพทางจุล ชีววิทยา ตามมาตรฐานคุณภาพเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของ เครื่องสำองงที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2559 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่ผลิตโดยกลุ่ม OTOPและ SME ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร โดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนา วิธีการผลิต สูตรตำรับที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์หาจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2563 ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และขยายผลไปสู่ผู้ผลิตรายอื่นในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการผลิตให้สามารถ แข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ และผู้บริโภคได้ใช้เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยต่อไป

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖