กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์ยาเสพติดในปัสสาวะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 (ภาษาไทย)
The situation of narcotic drugs in urine in the upper Northeastern of Thailand during 2018-2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวชุลีพร จันทรเสนา หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงทำการศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในปัสสาวะ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลยหนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจวิเคราะห์ หาสารเสพติดในปัสสาวะ จากตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อยืนยันตามกฎหมาย โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาล เรือนจำ และหน่วยงานภาคเอกชน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 จำนวน 5011 5764 และ 9092 ตัวอย่าง ตามลำดับ ตรวจพบสารเสพติด จำนวน 4638 5116 และ 8539 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 92.6 88.8 และ 93.9 ตามลำดับ โดยตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนมากที่สุด จำนวน 4108 4543 และ 7571 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.0 78.8 และ 83.3 ตามลำดับ ตรวจพบเมทแอมเฟตามีนร่วมกับ แคนนาบินอยด์ จำนวน 393 449 และ 829 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.8 7.8 และ 9.1 ตามลำดับ และตรวจพบแคนนาบินอยด์ จำนวน 137 122 และ 139 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.7 2.1 และ 1.5 ตามลำดับ ข้อมูลจากการศึกษานี้ สะท้อนถึงสถานการณ์การใช้สารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน โดยเมื่อเปรียบ เทียบจำนวนตัวอย่างทั้งสามปี พบมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖