กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วยเทคนิคเฮดสเปส-แก๊สโครมาโทกราฟ (ภาษาไทย)
Validation of quantitative method for the determination of blood alcohol by Headspace-Gas chromatography (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางมณีวรรณ ผุยเดชา หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ใช้ประกอบการดําเนินการทางคดีดังนั้นเพื่อให้การทดสอบมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงทําการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชุดเตรียม ตัวอย่าง รุ่น PAL RSI 85 คอลัมน์ชนิด DB-624 ใช้ส่วนตรวจวัดชนิด Flame Ionization Detector (FID) และเตรียมตัวอย่างโดยใช้ เอ็น-บิวทานอล เป็น Internal standard พบว่าความเป็นเส้นตรงของระดับแอลกอฮอล์ อยู่ในช่วง 11.8–500 mg% ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.9995 มีความจําเพาะการ ตรวจแอลกอฮอล์ ไม่มีการรบกวนจากเมทานอล เอธิลอาซีเตท อาซีโตน ไอโซโพรพานอล เอ็น-โพรพานอล และ เอ็น-บิวทานอล ขีดจํากัดของการตรวจพบ มีค่า 5.14 mg% และขีดจํากัดของการหาเชิงปริมาณ มีค่า 11.8 mg% ไม่พบการปนเปื้อนข้ามของวิธีวิเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 500 mg% ร้อยละการคืนกลับอยู่ระหว่างร้อยละ 92.7-97.1 ค่าความคงตัวของการเตรียมตัวอย่างที่วางใน Autosampler เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้ (%RD) น้อยกว่า 5 และค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์ 2.1 mg% ดังนั้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาใหม่และทดสอบความถูกต้อง มีความเหมาะสมใน การนําไปใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖