กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ศึกษาการใช้ซ้ำของชุดขวดเตรียมตัวอย่างปัสสาวะในการตรวจหา ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ภาษาไทย)
Studied of reusable vial preparation set for Methamphetamine determination in urine. (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวละมัย หารินสไล หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิค Headspace-Solid Phase Micro Extraction/Gas chromatography-Mass Spectrometry ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับการตรวจ พิสูจน์ที่จำเพาะกับเครื่องมือ ซึ่งชุดเตรียมตัวอย่างประกอบด้วยขวดใส่ตัวอย่าง(vial) และฝาเกลียวอลูมิเนียมพร้อม Septum ราคา 39 บาท/ชุด จำนวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ 7000 ตัวอย่าง/ปี ซึ่งเป็นต้นทุนประมาณ 273000 บาท จึงทำการศึกษาการใช้ซ้ำของชุดขวดเตรียมตัวอย่าง ที่ไม่พบการตกค้าง และการรั่วของฝา โดยทำการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ 3 ระดับความเข้มข้น คือ QCL QCM และ QCH ทำการทดสอบความเข้มข้นละ 7 ซ้ำโดยนำขวดและฝา ที่ใช้เตรียมตัวอย่าง มาล้างทำความสะอาดตามคู่มือการล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัตการ แล้วนำมาใช้ซ้ำ จำนวน 6 ครั้ง ทำการทดสอบผลที่ได้เทียบกับ calibration curve แสดงด้วยค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้เทียบกับค่าจริง(%RD) ซึ่งเกณฑ์กำหนดไม่เกิน ± 15% ผลที่ได้พบว่า การใช้ Septum ซ้ำจำนวน 6 ครั้งให้ค่า %RD ของความเข้มข้นทั้ง 3 ระดับเท่ากับ -11.72 ถึง 6.11 %CV เท่ากับ 1.23 ถึง 8.07 และจากการใช้ซ าของขวด 6 ครั้ง มีค่า%RD ของความเข้มข้นท้ง 3 ระดับเท่ากับ -7.97 ถึง 2.55 %CV เท่ากับ 1.33 ถึง 6.21 ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ผลจากการศึกษานี จึงสรุปได้ว่า ชุดขวดเตรียมตัวอย่าง (Vial) และ Septum สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 6 คร้ง แต่เพื่อเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ งานวัตถุเสพติดจึงกำหนดให้มีการนำกลับมาใช้ซ้ำไม่เกิน 3 ครั้ง

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖