กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ในเขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างปี 2560-2563 (ภาษาไทย)
Study of bacteria species causing food poisoning in Health Region 8 during 2017-2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวระพีพร ประกอบแสง หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


อาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ รวมทั้งอาหาร ที่ปรุงไว้นาน เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค อาหารเป็นพิษที่ปนเปื้อนใน อาหาร นม น้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีได้วิเคราะห์ ข้อมูลจากตัวอย่างอาหารเป็นพิษที่ส่งตรวจในเขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างปี 2560-2563 จำนวน 98 ตัวอย่าง พบว่า ตรวจพบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค จำนวน 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.8) โดยพบ Salmonella spp. Staphylococcus aureus Escherichia coli Bacillus cereus coliforms bacteria และจำนวนแบคทีเรีย ทั้งหมด ในตัวอย่างจำนวน 19 (ร้อยละ 48.7) 9 (ร้อยละ 23.1) 7 (ร้อยละ 17.9) 2 (ร้อยละ 5.1) 1(ร้อยละ 2.6) และ 1 (ร้อยละ 2.6) ตัวอย่าง ตามลำดับ อาหารที่ตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอาหาร เป็นพิษ ได้แก่ อาหารดิบ อาหารทะเล อาหารหมัก เป็นต้น แหล่งที่เกิดของโรค ได้แก่ งานบุญ ตลาดนัด วัด แหล่ง ชุมชน ปีที่พบมากที่สุด คือ ปี 2562 ในจังหวัดสกลนคร นอกจากนั้นพบว่าเกิดโรคอาหารเป็นพิษในทุกจังหวัดในเขต สุขภาพที่ 8 จากการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ จากห้องปฏิบัติการ ไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำและการลดการแพร่ระบาดของ โรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่ได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖