กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โลหะหนักในผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบแห้ง (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางจิราพร ชูเสน หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


สาหร่ายอบแห้งเป็นอาหารที่นิยมบริโภคซึ่งเป็นได้ทั้งอาหารว่างและนำมาประกอบอาหาร แต่อาจมีความเสี่ยงการปนเปื้อนโลหะหนักจากการเพาะเลี้ยงในน้ำทะเลได้ ผลการศึกษา ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนู ในสาหร่ายอบแห้งที่นำเข้าและจำหน่ายในเขตจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย จำนวน 21 ตัวอย่าง ช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2561 พบปริมาณตะกั่วและปรอทอยู่ในที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดคือ ไม่เกิน 1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทุกตัวอย่าง แคดเมียมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร้อยละ 80 ส่วนสารหนูเป็นการตรวจวิเคราะห์ในรูป total arsenic มีค่าเฉลี่ย 13.49 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมาตรฐานกำหนดให้พบสารหนูในรูปอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม จึงไม่อาจแปรผลได้ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ ทั้งนี้การตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวห้องปฏิบัติการได้มีการทวนสอบความถูกต้องของวิธีเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และรองรับการคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖