กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในอาหาร ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวระพีพร ประกอบแสง หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Salmonella spp. เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ก่อโรคติดเชื้อจากการบริโภคอาหารของหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อน แหล่งสะสมเชื้อที่สำคัญคือ เนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อหมูและเนื้อไก่ ซึ่งประเทศ ไทยมีการผลิต และบริโภคสูง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภค งานวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยาจึงได้มีการเก็บข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. จากตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ในปี 2560-2561 จำนวน 682 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. จำนวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.42 ซึ่ง(ปี 2560 มีจำนวน ตัวอย่าง 357 ตัวอย่าง พบ 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย 1.96 และปี 2561มีจำนวนตัวอย่าง 325 ตัวอย่าง พบ 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.23) ซึ่งในปี 2561 มีแนวโน้มการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ที่สูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ ที่น่าเป็นห่วง ถ้าหากประชาชนบริโภคอาหารโดยไม่ปรุงสุก ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกหลักอนามัย ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต จำหน่าย จนถึงการประกอบอาหาร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ บริโภคอาหารที่ปรุงสุกสะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ประชาชนจะได้มีสุขอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วย

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖