กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางเคมีของเครื่องดื่มในเขตสุขภาพที่ 8 (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางภัทรกานต์ พลทัสสะ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


เครื่องดื่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภคนิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อให้สีสันสวยงานและเก็บรักษาได้นาน ทำให้ผู้ประกอบการเติมวัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ ลงในเครื่องดื่ม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณกรดเบนโซอิค กรดซอร์บิค สีสังเคราะห์และกาเฟอีนที่พบในเครื่องดื่มนำเข้า เครื่องดื่มเฝ้าระวัง และเครื่องดื่มขึ้นทะเบียนที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 92 ตัวอย่างในปีงบประมาณ 2561 พบปริมาณกรดเบนโซอิคอยู่ในช่วงไม่พบ- 163.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กรดซอร์บิคอต่อกิโลยู่ในช่วงไม่พบ- 21.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Sunset yellow FCF อยู่ในช่วงไม่พบ- 56.4 มิลลิกรัมกรัม Tartrazine อยู่ในช่วงไม่พบ- 40.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Azorubine อยู่ในช่วงไม่พบ- 58.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Ponceau 4R อยู่ในช่วงไม่พบ- 18.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมBrilliant blue FCF อยู่ในช่วงไม่พบ- น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Allura red AC อยู่ในช่วงไม่พบ- 1.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Fast green FCF อยู่ในช่วงไม่พบ- 5.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากปริมาณที่พบผู้บริโภคสามารถบริโภคเครื่องดื่มที่จำหน่ายตามท้องตลาดในเขตสุขภาพที่ 8 ได้อย่างปลอดภัย

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖