กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิททางจุลชีววิทยา ปีงบประมาณ 2559-2561 (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจิตติพร ศรีสร้อย หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีทั้งแบบบรรจุขวดหรือถัง ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต่องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของประชาชน จึงได้มีการกําหนดมาตรฐาน/คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยมีกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่กํากับดูแล และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม ทั้งคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางฟิสิกส์และคุณสมบัติทางจุลินทรีย์ เพื่อควบคุมให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกําหนดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค งานวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี มีหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อตรวจคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524 135 พ.ศ. 2534 364 พ.ศ. 2556 จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทระหว่างปีงบประมาณ 2559

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖