กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาษาไทย)
Safety Manual for Clinical Microbiology Laboratory (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร หัวหน้าโครงการ
2 นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ Safety Manual for Clinical Microbiology Laboratory

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เริ่ม: 1 ม.ค. 2560 สิ้นสุด: 31 ม.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖