กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
เฝ้าระวังการปนปลอมยาอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายวัชระ วารินทร์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


บทนำ: ความนิยมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก การโฆษณาของผู้ประกอบการที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งวิทยุ เคเบิ้ลทีวี และสื่อสังคมออนไลน์ มีการอวดอ้างสรรพคุณต่าง ๆ ได้แก่ ลดน้ำหนัก เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และบรรเทาอาการปวดเมื่อย เป็นต้น แต่ยังไม่มีข้อมูลการติดตามความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคหลังจากการวางจำหน่ายในท้องตลาด วัตถุประสงค์: เฝ้าระวังการปนปลอมยาอันตรายในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อแจ้งเตือนภัยและป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีการปนปลอมยาอันตราย วิธีการดำเนินการวิจัย : เกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้งจากผู้บริโภคว่าก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการรับประทาน และผลิตภัณฑ์ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำการสุ่มระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมิถุนายน 2562 จากร้านยา ตลาดนัด อินเตอร์เน็ต และงานบริการที่ได้รับตัวอย่างจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี และยูวี-สเปคโตรโฟโตมิเตอร์

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖