กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ข้อมูลความไวต่อยา ปี พ.ศ.2562 (ภาษาไทย)
Antibiogram 2019 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร หัวหน้าโครงการ
2 นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ข้อมูลความไวต่อยา ปี พ.ศ.2562

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แผ่นพับ เริ่ม: 1 ม.ค. 2562 สิ้นสุด: 31 ม.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖