กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาการแยกโปรตีน DENV NS1 จาก vero cell/C6/36 cell line และทำให้บริสุทธิ์เบื้องต้น (ภาษาไทย)
Preliminary Study of purification of Dengue virus NS1 protien from vero cell/C6/36 cell line (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:253,800.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายภานุกิจ กันหาจันทร์ หัวหน้าโครงการ
2 นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต ที่ปรึกษา
3 นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
4 นางสาวลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวชลธิชา กาวิดำ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาววรารัตน์ แจ่มฟ้า ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เนื่องจากในปัจจุบันการตรวจหาชนิดไวรัสต้องทำโดยการเพาะเชื้อไวรัสและตรวจสอบด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะ ซึ่งใช้เวลาในการตรวจสอบนานประมาณ 5-7 วัน หรือการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสโดยวิธี RT-PCR ซึ่งได้ผลเร็วกว่า (1-2 วัน) แต่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และต้องการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถแยกชนิดของไวรัสได้หรือบางยี่ห้อสามารถแยกชนิดของไวรัสเดงกี่ได้แต่ความไวและความแม่นยำของชุดตรวจยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเพิ่มความไวและความแม่นยำ รวมถึงยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบที่ให้ผลการทดสอบได้เร็วกว่าเดิมมากขึ้นและให้สามารถทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็วภายใน 15-30 นาที วัตถุประสงค์การทำวิจัยในครั้งนี้ คือ จะทำการแยกโปรตีน DENV NS1 ที่ติดเชื้อจากเซลล์เพาะเลี้ยง vero cell line และ C6/36 cell line ให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาชุดตรวจที่สามารถทำได้ง่าย ราคาถูก และพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติ ต่อไป จากการศึกษาการผลิตโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกีจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์มาตรฐานทั้ง 4 ซีโรทัยป์ที่เพาะเลี้ยงใน vero cell และ c6/36 cell พบว่า ระยะเวลา 7 วัน ในการเพาะเชื้อไวรัสเดงกีแต่ละซีโรทัยป์ เมื่อนำ supernatant จากที่เพาะเลี้ยงใน vero cell มาตรวจวัดปริมาณ NS1 ด้วยเครื่อง SD Biosensor Standard F200 Analyzer ได้ค่าปริมาณ NS1 (cut off index=COI) ของเชื้อไวรัสเดงกี D1 D2 D3 และ D4 เท่ากับ 98.89

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖