กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบที่ระบาดในประเทศไทยปี พ.ศ.2557 (ภาษาไทย)
Genotype of Hepatitis A viruses in Thailand 2014 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ หัวหน้าโครงการ
2 นายสมชาย แสงกิจพร ที่ปรึกษา
3 นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวชลธิชา กาวิดำ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ เอ ในมนุษย์พบได้ 4 จีโนไทป์คือ 123 และ 7 จากทั้งหมด 7 จีโนไทป์ ประเทศไทยมีการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ตลอดเวลา ในปี 2557 มีการระบาดจานวน 4 ครั้งคือที่จังหวัดตาก

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster Presentation เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖