กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2555-2559   (ภาษาไทย)
Microbiological Quality of Herbal Product in Health Area 5 during 2012-2016   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกรชนก ขยันคิด หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววชิราภา เขียวรอด ผู้ร่วมวิจัย
3 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้สมุนไพรจากชุมชน และประชาชนนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทำให้มีการนำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรที่เป็นเครื่องสาอางและยาที่นำส่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างปี 2555-2559 จำนวน 481 ตัวอย่าง ผลการตรวจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพร จำนวน 315 ตัวอย่าง พบ ไม่ผ่านมาตรฐาน 50 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.87) โดยพบจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศสูงกว่ามาตรฐาน 42 ตัวอย่าง พบเชื้อคลอสตริเดียม 1 ตัวอย่าง และพบจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศสูงกว่ามาตรฐานร่วมกับพบคลอสตริเดียม 7 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 84.00 2.00 และ 14.00 ของตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรจำนวน 166 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.20) โดยพบปนเปื้อนเชื้อคลอสตริเดียม ทั้ง 2 ตัวอย่าง จากข้อมูลที่พบ ในปี 2559 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ตลอดจนให้คำแนะนาผู้ผลิตซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐาน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำสำคัญ : คุณภาพทางจุลชีววิทยา/ การปนเปื้อนจุลินทรีย์/ ผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ (Poster) การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖