กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาฤทธิ์ทำให้แมลงหงายท้อง ฤทธิ์ฆ่าแมลงและฤทธิ์ตกค้างของสารเคมี deltamethrin และ cypermethrin ในการควบคุมยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออก (ภาษาไทย)
Knockdown mortality and residual effects of deltamethrin and cypermethrin for control of Aedes aegypti a main dengue vector (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:10.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุนัยนา สท้านไตรภพ หัวหน้าโครงการ
2 นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวพรรณเกษม แผ่พร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การศึกษาฤทธิ์ทำให้แมลงหงายท้องและฤทธิ์ในการฆ่าแมลงของสาร deltamethrin และ cypermethrin ที่อัตราการใช้ 0.025 0.05 0.1

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขาการป้องกันและควบคุมโรค หน่วยงานที่มอบ: กระทรวงสาธารณสุข วันเดือนปี ที่มอบ: 8 ก.ย. 2560


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖