กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษา Whole genome ของไวรัสหัดที่พบในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง 2564 โดยวิธี Next General Sequencing (ภาษาไทย)
Whole Genome Sequencing of Measles Viruses detected in Thailand during 2015 to 2022 by Next General Sequencing (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:900,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพัชชา อินคำสืบ หัวหน้าโครงการ
2 นางอัจฉริยา ลูกบัว ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวนราวรรณ ปั้นงาม ผู้ร่วมวิจัย
4 นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ผู้ร่วมวิจัย
5 นายประสพชัย อร่ามรุ่งโรจน์ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวเดือนเพ็ญ เชื้อผู้ดี ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคหัดเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนหัดได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 แต่ยังคงการระบาดใหญ่ในประเทศไทย องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าหมายการกำจัดโรคหัดในปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้มีการสอบสวนแหล่งที่มาของเชื้อก่อโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในผู้ป่วยหรือเหตุการณ์ระบาด ด้วยการจำแนกระดับโมเลกุล (molecular epidemiology) อย่างไรก็ตามวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการจำแนกสายพันธุ์ไวรัสมีข้อจำกัดทำให้มีความพยายามที่จะใช้ลำดับสารพันธุกรรมทั้งจีโนมในการจำแนกความแตกต่างของสายพันธุ์เชื้อก่อโรค ทำให้คณะผู้วิจัยพัฒนาวิธีการหาลำดับสารพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสหัดด้วยวิธี Next General Sequencing (NGS) และทดสอบในตัวอย่างส่งตรวจระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2563 จำนวน เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากวิธีมาตรฐานซึ่งใช้ลำดับ 450 นิวคลีโอไทด์ในส่วนของ nucleoprotein gene (N-gene) ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถหาลำดับสารพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสหัดได้ 13 (27.7%) จาก 47 ตัวอย่างและสามารถจำแนกสายพันธุ์ได้ตรงกับวิธีมาตรฐาน ซึ่งทั้งข้อมูลระดับจีโนมและวิธีการที่พัฒนาสำหรับไวรัสหัดถือเป็นการรายงานการศึกษาครั้งแรกของประเทศ และควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อไป

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ต.ค. ๒๕๖๕