กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การควบคุมคุณภาพเครื่องส่องไฟสำหรับเด็กภาวะตัวเหลือง (ภาษาไทย)
Infant Phototherapy Quality Control (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายคทายุทธ นิกาพฤกษ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในทารกแรกเกิดในปัจจุบัน คือ ภาวะตัวเหลือง โดยอาการตัวเหลืองจะแสดงในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังคลอด สาเหตุเกิดจากการมีสารบิลิรูบิน (Billirubin) ในเลือดสูง ถ้าสารบิลิรูบินสูงขึ้นจะส่งผลทำให้ทารกตัวเหลืองและอันตรายมากขึ้นโดยสารบิลิรูบินจะไปจับกับเนื้อสมองทำให้เกิดภาวะสมองพิการ มีอาการอ่อนแรง ซึม อาจหยุดหายใจและตายได้ การรักษาภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิดจึงมีความสำคัญในการลดระดับสารบิลิรูบินในกระแสเลือดให้ต่ำกว่าระดับที่จะเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการ วิธีที่นิยมในการรักษา คือ การใช้แสงบำบัด โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องส่องไฟเด็กภาวะตัวเหลือง (Infant Phototherapy) เป็นการใช้แสงบำบัดที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยมีหลักการ คือ เมื่อแสงกระทบกับสารบิลิรูบินที่ผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสารอื่นที่สามารถละลายน้ำได้และไม่เป็นอันตราย สามารถขับถ่ายออกมาออกทางร่างกายผ่านอุจจาระและปัสสาวะ การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องส่องไฟสำหรับเด็กภาวะตัวเหลืองจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการส่องไฟเด็กมีผลข้างเคียง คือ สีผิวคล้ำขึ้น มีอาการท้องเสีย มีผื่นแดงที่ผิวหนัง มีผลต่อดวงตา และเกิดการเสียน้ำในร่างกาย ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเครื่องส่องไฟเด็กสำหรับเด็กภาวะตัวเหลืองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เครื่องมีมาตรฐานและการรักษาที่มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖