กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยการตรวจค่าชีวเคมี ในเลือดหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:50,000,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพรนภา คำพันธ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ที่ปรึกษา
3 นางสาว-อุษา -ถนอมเงิน ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาว-ศิริพร -ป้อมใย ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาว-ทิพยาภรณ์ -วินิจสาร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยพบได้บ่อยที่สุดคือมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม (Trisomy 21) ทำให้ ทารกกลุ่มอาการดาวน์มีระดับสติปัญญาด้อยกว่าปกติ พัฒนาการล่าช้า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเลี้ยงดูตลอดชีวิตมากกว่าเด็กปกติเฉลี่ยประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อคน กลุ่มอาการดาวน์เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศและของโลกอย่างยาวนาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็ก (Excellent diagnosis center for maternal and child health) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นมา โดยให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple test ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ทั่วประเทศและรับตัวอย่างตรวจด้วยระบบโลจิสติกส์ ซึ่งวิธีตรวจคัดกรองดังกล่าวมีประสิทธิภาพได้รับการรับรองคุณภาพจาก Fetal Medicine Foundation King’s College สหราชอาณาจักร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์ฯ ได้รับตัวอย่างซีรั่มหญิงตั้งครรภ์ จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวม 62625 ตัวอย่าง ตรวจด้วยวิธี Quadruple test ทดสอบค่าสารชีวเคมี 4 ชนิด คือ Alpha- fetoprotein (AFP)

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ รายงานประจำปี 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖