กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระบบ E-request สำหรับการส่งตัวอย่างตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวพรนภา คำพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นาย-วสุ -บำรุงชัยชนะ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสิรดา ปงเมืองมูล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ระบบ E-request สำหรับการส่งตัวอย่างตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ จินตนา ว่องวิไลรัตน์ พรนภา คำพันธ์ วสุ บำรุงชัยชนะ และ สิรดา ปงเมืองมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ พบความพึงพอใจต่ำสุดในด้านระยะเวลารายงาน คิดเป็นร้อยละ 87.3 โดยพบว่ากระบวนงานตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์เป็นกระบวนงานที่มีตัวอย่างมากที่สุดคือมีจำนวน 17

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ รายงานประจำปี 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖