กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรเพื่อสนับสนุนโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 2562-2563” (ภาษาไทย)
Blood alcohol level of traffic accident To support the project "Safe and confident driving without alcohol 2019-2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์ หัวหน้าโครงการ
2 นายราเมศ กรณีย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ อุบัติเหตุทางจราจรสร้างความสูญเสียแก่ร่างกายและชีวิตคนไทย สาเหตุอันดับแรกคือการขับขี่รถขณะเมาสุราโดยทางกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับพ.ศ.2560 (ฉบับที่ 21) ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และผู้ขับขี่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือมีใบขับขี่สำหรับรถประเภทอื่น หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือถูกพักใบอนุญาตขับขี่ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วยวิธี Headspace-Gas Chromatography ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ในเขตสุขภาพที่ 3 และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562-2563 จำนวนทั้งสิ้น 2280 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 88.2 ของผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นเพศชาย ซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานร้อยละ 4.3 มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และร้อยละ 90.4 มีอายุ 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 48.0 เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วงเวลา 16.01-00.00 น. และร้อยละ 7.2 ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีรณรงค์ไม่ขับขี่รถขณะมึนเมาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คำสำคัญ : ระดับแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ เมาแล้วขับ Abstract Impairment by alcohol is an important factor influencing both the risk of road crash as well as the severity of the injuries that results from crashes. According to Road traffic Act 2017 (No.21) specify that blood alcohol concentration level is not more than 50 mg percent for drivers who are age above 20. In the meantime drivers under the age of 20 have temporary driving license

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นําเสนอด้วยโปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 แบบออนไลน์ “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 เริ่ม: 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563
2 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ รายงานประจำปี 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖