กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลกระทบของอาหารเก็บรักษาเชื้อที่มีผลต่อการมีชีวิตของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ (ภาษาไทย)
Effect of preservation medium on viability of bacteria in laboratory (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอรอนงค์ วงษ์เอียด ที่ปรึกษา
3 นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ ที่ปรึกษา
4 นายศิริภัณฑ์ นัคเร ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวณวรรณ เพชรสังข์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


อาหารสำหรับเก็บรักษาเชื้อมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเชื้อตั้งต้นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ ดังนั้นจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของอาหารเลี้ยงเชื้อ 10% skim milk 20% glycerol และ 0.1% peptone ต่อการมีชีวิตของ E. coli Salmonella Typhimurium

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โปสเตอร์ เริ่ม: 25 ส.ค. 2564 สิ้นสุด: 27 ส.ค. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖