กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การใช้ชุดทดสอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยให้กับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 7 (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่: 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางกมลทิพย์ จุตาทิศ หัวหน้าโครงการ
2 นางศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวประภาพรรณ พิมพ์แก้ว หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชมชน ผ่านการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โดยจัดตั้ง “ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” มี “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ซึ่งเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยใช้องค์ความรู้และฐานข้อมูลจาก “กรมวิทย์ with you” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จากนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ มีความมั่นคงทางสุขภาพ และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจร ดังนั้นในปี 2564 กรมจึงได้บูรณาการ อสม.หมอประจำบ้าน รวมถึงทบทวน/ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร อสม.วิทย์ฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบวิดิโอ จำนวน 5 เรื่อง เพื่อให้ อสม.วิทย์ฯ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับเป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จำนวน 2500 คน โดยดำเนินการพัฒนาได้ 3236 คน คิดเป็นร้อยละ 129.4 ของค่าเป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมการจัดอบรมและประเมินความรู้ทั้งในรูปแบบ onsite และออนไลน์ โดยมี อสม.หมอประจำบ้านที่ได้รับการอบรม ทั้งหมด 3

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖