กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การใช้ Accuracy profile ตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นทดสอบ PetrifilmTM Rapid Yeast and Mold Count Plate สำหรับตรวจหาปริมาณยีสต์และราในเครื่องดื่ม (ภาษาไทย)
Validation of 3M PetrifilmTM Rapid Yeast and Mold Count Plate for the Enumeration of Yeast and Mold in Beverages using Accuracy Profile Procedure (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกรุณา ตีรสมิทธ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณทางจุลชีววิทยาตาม ISO 16140 - 2:2016 กำหนดให้ ใช้ Accuracy profile ในการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ของวิธีอ้างอิงกับวิธีทางเลือก งานวิจัยนี้ได้นำ Accuracy profile มาใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นทดสอบ PetrifilmTM Rapid Yeast and Mold (3M RYM) ในการตรวจนับปริมาณยีสต์ และราในเครื่องดื่มชนิดเหลวเปรียบเทียบกับวิธีอ้างอิง US FDA BAM โดยใช้ตัวอย่างเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนยีสต์และรา ตามธรรมชาติและตัวอย่างที่เติมเชื้อที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ (1 - 100 CFU/มิลลิลิตร) ระดับกลาง (100 - 1000 CFU/มิลลิลิตร) และระดับสูง (มากกว่า 1000 CFU/มิลลิลิตร) ผลทดสอบพบว่าเมื่อบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 25°C และ 28°C นาน 48 และ 72 ชั่วโมง ผลทดสอบของวิธี 3M และวิธีอ้างอิงสอดคล้องกันเป็นแนวเส้นตรง (Linearity) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ที่ใช้หาความสัมพันธ์ของ 2 วิธีมีค่าใกล้ 1 เท่ากับ 0.9986

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖