กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาคุณภาพเส้นขนมจีนและการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาษาไทย)
The study of quality of rice noodle and GMP 420 Law Auditing of food premises of rice noodle in Surat Thani. (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:20,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ขนมจีนเป็นเมนูที่นิยมบริโภคในพื้นที่ภาคใต้ แต่เส้นขนมจีนอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหาร เนื่องจากเป็นอาหารที่บริโภคได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านความร้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้นขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 แห่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พร้อมทั้งเก็บเส้นขนมจีนตรวจวิเคราะห์ตามประกาศสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและวัตถุเจือปนอาหาร ร่วมกับประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา และตรวจวิเคราะห์น้ำที่ใช้ล้างเส้นขนมจีนตามประกาศสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลการศึกษาพบว่า เส้นขนมจีนทุกตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยตรวจพบกรดเบนโซอิคในปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐาน สูงสุดอยู่ที่ 980 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพบกลุ่มเชื้อที่เป็นดัชนีชี้วัดสุขลักษณะในการผลิตอยู่ในช่วง 320 – 220000 cfu ต่อกรัม ไม่เกินเกณฑ์คุณภาพ สำหรับน้ำที่ใช้ล้างเส้นขนมจีน ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 21 แต่พบว่าแหล่งผลิตเส้นขนมจีนทุกแห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยเฉพาะหมวดที่ 4 การสุขาภิบาล เมื่อวิเคราะห์ตามหลักการ HACCP พบว่า กระบวนการผลิตเส้นขนมจีนมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาแหล่งผลิตเส้นขนมจีนให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 22 มิ.ย. 2565 สิ้นสุด: 24 มิ.ย. 2565

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖