กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของน้ำแร่ร้อนในพื้นที่จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ภาษาไทย)
The study contamination of microorganisms for hot spring water in Ranong Fiscal year 2017-2021 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนิธิศา แย้มเนตร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของน้ำแร่ร้อนในพื้นที่จังหวัดระนอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 พบข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของน้ำแร่ร้อน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อนแต่ละแหล่งอย่างเหมาะสม ศูนย์ฯ จึงได้ทำการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จำแนกตามแหล่งน้ำแร่ร้อน 4 แหล่ง โดยวิเคราะห์ข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ Coliforms Escherichia coli Salmonella spp.

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 22 มิ.ย. 2565 สิ้นสุด: 24 มิ.ย. 2565

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖