กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดสไปโรโนแลคโตนในประเทศไทย (ภาษาไทย)
Quality of Spironolactone tablets in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:250,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายปัตย์ ธาราไพศาล หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ยาเม็ดสไปโรโนแลคโตน จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท ก หมวดยาขับปัสสาวะของกลุ่มยา Cardiovascular system มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการแลกเปลี่ยนโซเดียมและโพแทสเซียมในส่วนของหลอดไตส่วนปลาย ทำให้มีการขับน้ำและโซเดียม แต่ลดการขับโพแทสเซียมออก ส่งผลให้ลดความดันโลหิตลง และป้องกันการสูญเสียโพแทสเซียมได้ ยานี้มีข้อบ่งใช้หลากหลาย นอกจากใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง อาการบวมน้ำและภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำแล้ว ยังใช้ในการปรับสมดุลของฮอร์โมน รักษาสิวและภาวะขนดกในเพศหญิง โดยต้องใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาดังกล่าว เพื่อตรวจสอบคุณภาพยาและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ตามโครงการประกันคุณภาพยา โดยใช้วิธีมาตรฐานตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP 43) ทำการทดสอบ การตรวจเอกลักษณ์ยา ปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาในแต่ละหน่วย และการละลายของตัวยา ซึ่งสุ่มตัวอย่างยาจากโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 16 ตัวอย่าง จำแนกเป็น 16 รุ่นการผลิต 5 ทะเบียนตำรับยา ผู้ผลิต 3 ราย ผลการทดสอบ พบว่าทุกตัวอย่างผ่านมาตรฐานในทุกรายการทดสอบ (คิดเป็นร้อยละ 100) แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดสไปโรโนแลคโตนในประเทศไทยมีคุณภาพ โดยสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบในการคัดเลือกยาของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 เริ่ม: 22 มิ.ย. 2565 สิ้นสุด: 24 มิ.ย. 2565

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖