กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนระหว่าง พฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565 (ภาษาไทย)
Mutations of SARS-CoV-2 virus in the upper southern region between November 2021 - January 2022 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่: 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ โอไมครอนคือสายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล เมื่อพฤศจิกายน 2564 คณะผู้วิจัยเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยตรวจด้วยวิธี Genotyping by RT-PCR ในตัวอย่างผลบวกวิธี RT-PCR ของนักท่องเที่ยวโครงการ Test and go และผู้ป่วยภายในประเทศ ซึ่งส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 784ราย ช่วงพฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565 พบว่าเข้าข่ายสายพันธุ์โอมิครอน เดลตาและอัลฟาจำนวน 591 191 และ 2 รายตามลำดับ โดยกลุ่มเข้าข่ายสายพันธุ์โอมิครอนเป็นคนไทย 163 ราย (ร้อยละ 27.58) และต่างชาติ 428 ราย (ร้อยละ 72.42) ในกลุ่มคนไทยจำแนกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสSARS-CoV-2 ที่กลายพันธุ์ 103 ราย (ร้อยละ 63.19) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 31 ราย (ร้อยละ 19.00) และกลุ่มอาการรุนแรง 11 ราย (ร้อยละ 6.75) ในกลุ่มต่างชาติ 3 ลำดับแรกมาจากอังกฤษ 35ราย (ร้อยละ8.18) รองลงมาคือฝรั่งเศส 27ราย (ร้อยละ 6.30) และเยอรมัน 26ราย (ร้อยละ 6.07) เมื่อเทียบผลการศึกษาในกลุ่มคนไทยและกลุ่มต่างชาติ มีความสอดคล้องกันคือมีแนวโน้มการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน และได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ใหม่ และใช้เป็นข้อมูลในการรายงานภาพรวมของประเทศต่อไป คำสำคัญ : ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์โอไมครอน

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖