กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนากระบวนการรายงานผลการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย)
Development of electronic urine narcotics test report process (e-Report) (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวราภรณ์ สารีบุตร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้พัฒนากระบวนงานการรายงานผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ให้แก่ผู้รับบริการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ในระบบรับ-ส่งตัวอย่าง iLab Plus โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดระยะเวลาการส่งรายงานผล และลดค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1.จัดทำหนังสือแจ้งสถานีตำรวจภูธรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้ารับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Zoom 2.เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างเปลี่ยนช่องทางการส่งรายงานผล 3.จัดทำแบบสำรวจผู้รับผิดชอบการรับรายงานผล 4.จัดทำคู่มือการรับรายงานผล e-Report 5.กำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 6.ส่งชื่อผู้ใช้รหัสผ่านพร้อมคู่มือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 12 ธันวาคม 2564 มีหน่วยงานสมัครเข้าใช้งาน จำนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88 สามารถลดเวลาในการจัดส่งรายงานจาก 3 นาทีต่อ 1 ฉบับ เป็น 30 วินาทีต่อ 1 ฉบับ ผู้รับบริการได้รับรายงานภายหลังการอนุมัติจาก 2-3 วัน เป็น ได้รับภายใน 1 วัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565) สามารถลดค่าไปรษณีย์ลงได้ 23400 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 และสามารถแก้ปัญหาเอกสาร สูญหาย รวมทั้งผู้รับบริการได้รับรายงานผลรวดเร็วขึ้น

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอผลงานด้วยการพูดในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เริ่ม: 22 มิ.ย. 2565 สิ้นสุด: 24 มิ.ย. 2565

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖