กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โปรแกรมระบบบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี (ภาษาไทย)
Procurement System of Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสุวัฒน์ชัยวาลย์ สีขัดเค้า หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี โดยเป็นเครื่องมือช่วยบริหารงานพัสดุ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนแผนงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จทันตามระยะเวลา และเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยโปรแกรมภาษา Delphi และใช้ MS SQL Server 2008 R2 จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาระบบต้องจัดทำรูปแบบ รายงานให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สำหรับกลุ่ม/งาน/ฝ่าย ลงแผนการจัดซื้อพัสดุตามโครงการประจำปีและ ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุพิมพ์รายงานต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ ได้แก่ รายละเอียดคุณลักษณะ ใบเสนอราคา บันทึกขอซื้อ ขอจ้าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ บันทึกผลการพิจารณา ขออนุมัติสั่งซื้อ ประกาศผู้ชนะ ใบสั่งซื้อ บันทึกตรวจรับและขออนุมัติเบิก-จ่าย ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ใบประเมินผู้ขาย ผลสำเร็จช่วยลดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อ ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล สืบค้นรายละเอียดได้ง่าย ลดระยะเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ จากเดิมมีดำเนินงานจัดทำเอกสารทุกขั้นตอนเฉลี่ยโดยรวมแล้ว 1 ฉบับ/1 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ฉบับ/15 นาที คิดเป็นร้อยละ 75 และผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.25

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ เริ่ม: 22 มิ.ย. 2565 สิ้นสุด: 24 มิ.ย. 2565

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖