กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐาน 11-Nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol (ภาษาไทย)
Stability study of 11-Nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol standard solutions (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายวรัญญู นาเชียงใต้ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวชุลีพร จันทรเสนา ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ในการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้สารมาตรฐานซึ่งจัดหายากและมีราคาแพง เพื่อให้สามารถระบุระยะเวลาการใช้งานของสารละลายมาตรฐาน 11-Nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH) ที่เตรียมใช้ในห้องปฏิบัติการ จึงศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐาน THC-COOH ในเมทานอล (working standard) ที่ความเข้มข้น 9892.00 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 วัน แล้วนำสารละลายมาตรฐานมาเตรียมในปัสสาวะ ที่ระดับความเข้มข้น 39.568 และ 237.408 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้ได้ศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานที่ละลายในปัสสาวะ (QC) เมื่อเก็บที่ 2-8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน การศึกษาความคงสภาพแสดงด้วยค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้ (%RD) ตามเกณฑ์มาตรฐาน USFDA %RD ต้องมีค่าไม่เกิน ±15% ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ THC-COOH ในปัสสาวะด้วยเทคนิค Online solid phase extraction/Liquid chromatography mass spectrometry (Online SPE/LC-MS) พบว่า สารละลายมาตรฐาน THC-COOH ในเมทานอล จัดเก็บเป็นเวลา 180 วัน แล้วนำมาเตรียมในปัสสาวะ และสารละลายมาตรฐาน THC-COOH ที่ละลายในปัสสาวะ จัดเก็บเป็นเวลา 120 วัน มีค่า %RD น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงสรุปได้ว่าสารละลายมาตรฐาน THC-COOH ในเมทานอล และในปัสสาวะ มีความคงสภาพที่ 180 วัน และ 120 วัน ตามลำดับ ทำให้มีข้อมูลคุณภาพและสามารถใช้สารละลายมาตรฐานที่เตรียมขึ้น และจัดเก็บตามสภาวะและระยะเวลาที่กำหนดได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารมาตรฐานได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอผลงานด้วยการพูดในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ เริ่ม: 22 มิ.ย. 2565 สิ้นสุด: 24 มิ.ย. 2565

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖