กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
วิธีทดสอบเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค SPME-GC/MS/MS   (ภาษาไทย)
Determination Methamphetamine and Amphetamine in urine by SPME-GC/MS/MS technique   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย หัวหน้าโครงการ
2 นางชานิดา แสงสุริย์ หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวประภาพรรณ พิมพ์แก้ว ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ในปัจจุบันการรายผลสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะในเชิงปริมาณเทคนิค มีความต้องการสูงมากขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการยุติธรรม จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ซึ่งเทคนิค SPME-GC/MS/MS (Solid Phase Micro Exaction combine Gas Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry) เป็นเทคนิคที่มีความจาเพาะ ความไว และความแม่นยาสูง ใช้ในการทดสอบหาปริมาณเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ โดยมีเฟนเทอร์มีน เป็น internal standard และใช้เอทีลคลอโรฟอร์เมท ในการทาอนุพันธ์ ชนิดไฟเบอร์สาหรับ SPME เป็นชนิด Fused Silica 100 ไมโครเมตร โพลีไดเมททีลไซล๊อซเซน (PDMS) ดูดซับสารที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 12 นาที กราฟมาตรฐานมีความเป็นเส้นตรงคลอบคลุมความเข้มข้น 50 – 5000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า Precision ในตัวอย่างปัสสาวะของเมทแอมเฟตามีนและแอมเพตามีน ที่ความเข้มข้น 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร อยู่ที่ 6.52 และ 6.04 ตามลาดับ ค่า recovery ของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน ที่ความเข้มข้น 2 500 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร อยู่ที่ร้อยละ104.60 และ 99.19 ตามลาดับ ค่า LOD และ LOQ ของเมทแอมเฟตามีนอยู่ที่ 6.17 และ 20.58 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร และของแอมเฟตามีน อยู่ที่ 0.82 และ 2.74 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ดังนั้นเทคนิคนี้จึงเหมาะสมในการใช้ทดสอบหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน ในปัสสาวะของผู้ที่เสพยาเสพติด เพราะขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างง่ายและใช้ตัวอย่างเพียง 0.2 มิลลิลิตร             

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ (Poster) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖