กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2556-2558   (ภาษาไทย)
Surveillance for Influenza and Influenza-like viruses in Health Region 5th  2013-2015  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายวรวัฒน์ แดงสกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคที่มีกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่นั้น เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยสำคัญของประเทศไทย โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคนี้มีหลายตัว เช่น Influenza viruses (Influenza A  Influenza B)  Respiratory syncytial viruses (RSV)   Human metapneumovirus (HMPV) เป็นต้น จากการรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 5 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 จากสิ่งส่งตรวจจำนวน 275 ตัวอย่าง ให้ผลลบจำนวน 228 ตัวอย่าง (ร้อยละ 82.91) ให้ผลบวกต่อ Influenza B จำนวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.18) และตัวอย่างไม่ได้คุณภาพจำนวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.73) นอกจากนี้เมื่อนำตัวอย่างที่ให้ผลลบมาทำการทดสอบหาไวรัสกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 6 ชนิด พบว่าให้ผลบวกต่อ HMPV จำนวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.82)  RSV-A จำนวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.82)  RSV-B จำนวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.73)    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖