กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูปในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14   (ภาษาไทย)
Hyginic quality of ready-made chilli paste from Oe Tambon One Product (OTOP) project in Pubilc Health area 14   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัชรี อินธิยศ หัวหน้าโครงการ
2 นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวประภาพรรณ พรหมหิรัญกุล ผู้ร่วมวิจัย
4 นายสมชาย สิทธิโอภากุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


น้ำพริกสำเร็จรูปที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท เช่น น้ำพริกนรก น้ำพริกแมงดา และน้ำพริกสวรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากกลิ่นและรสชาติเป็นที่ถูกปากคนไทยจึงทำใหมีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถบริโภคได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการให้ความร้อน ดังนั้นความปลอดภัยในการรับประทานผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔