กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระบาดวิทยาของซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกี่ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 พ.ศ. 2556   (ภาษาไทย)
Epidemiological studies of dengue serotypes in 9 th service network area  2013  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวชื่นฤดี คลังกระโทก หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคติดต่อนำโดยแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย มียุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหนะ จำแนกชนิดได้ 4 ซีโรทัยป์ คือ Den-1  Den-2  Den-3 และ Den-4 อาการของผู้ที่ติดเชื้อจะมีตั้งแต่ไม่แสดงอาการ เป็นไข้ที่แยกจากโรคซึ่งเกิดจากสาเหตุอื่นได้ยาก (Undifferentiated) febrile illness กลุ่มอาการของไข้เดงกี่ (dengue fever syndrome) จนถึงเป็นไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue hermorrhagic fever:DHF) บางรายมีอากาช็อค (Dengue shock syndrome:DSS) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 4 ซีโรทัยป์มีลักษณะแอนติเจนที่ใกล้เคียงกันมาก การติดเชื้อซีโรทัยป์ใดซี โรทัยปป์หนึ่งเป็นครั้งแรก (primary infection) ทำให้เกิดโรคไม่รุนแรงและทำให้เกิดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตไม่เป็นโรคจากการติดเชื้อซีโรทัยป์เดิมซ้ำอีก แต่ภูมิคุ้มกันข้ามซีโรทัยป์จะมีอยู่เพียงระยะสั้น หลังจากนั้นถ้าติดเชื้อซ้ำ (secondary infection) ด้วยเชื้อซีโรทัยป์ใหม่จะทำให้เกิดโรคที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทย ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าระดับประเทศเกือบทุกปี และตั้งแต่ต้นปี 2556 พบว่าในพื้นที่มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเดงกีจำนวนมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า และมีผู้เสียชีวิตถึง 9 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2556)            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔