กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาฉีดเมโทรนิดาโซล    (ภาษาไทย)
The quality of Metronidazole sterile solution    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสิริกาญจน์ ทานะ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางกุลธิดา อำพันธ์ทอง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ยาเมโทรนิดาโซล เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน และโปรโตซัว จัดอยู่ในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ เป็นยาที่มีปริมาณการใช้ค่อนข้างสูง และมีใช้ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศไทย ยาฉีดเมโทรนิดาโซล ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย มีทั้งผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาฉีดเมโทรนิดาโซลในปี 2556 จ านวน 26 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างทั้งหมดมีคุณภาพเข้ามาตรฐานในทุกหัวข้อการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ตำรายามาตรฐานได้ เพิ่มเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อสารปนเปื้อนในยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้ทำการศึกษาคุณภาพยาอีกครั้งในปี 2560 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ จำนวน 14 ตัวอย่าง 4 บริษัทผู้ผลิต โดยมี11 ตัวอย่างจากผู้ผลิตใน ประเทศ และ 3 ตัวอย่างจากผู้ผลิตต่างประเทศ แล้วนำมาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามตำรายาของ สหรัฐอเมริกา (USP 39) ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ สารปนเปื้อนในยา ความเป็นกรด-ด่าง การทดสอบสารเอ็นโด ทอกซิน และ ความปราศจากเชื้อ โดยได้ดำเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อนทำการตรวจวิเคราะห์ผลการดำเนินการ พบว่าตัวอย่างที่สุ่มได้ทั้งหมดมีคุณภาพเข้ามาตรฐานทุกหัวข้อการวิเคราะห์        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔