กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   (ภาษาไทย)
Determination of quantitation trihalomethane in drinking water vending machine   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางศศิธร สุกรีฑา หัวหน้าโครงการ
2 นายสมชาย สิทธิโอภากุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นายฉัตรชัย ชุมกระโทก ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สารไตรฮาโลมีเทน (trihalomethanes : THMs) เป็นสารเคมีที่พบในกระบวนการผลิตน้ำประปา และเป็นน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ THMs ประกอบไปด้วยสาร 4 ชนิด ได้แก่ คลอโรฟอร์ม (CHCi3)  WHO ได้กำหนดมาตรฐานน้ำดื่มให้มีสารทั้ง 4 ชนิดไว้ไม่เกิน 300  60      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔