กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังวัณโรคโดยการตรวจหาสารอินเตอร์เฟอเรอแกมมา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา   (ภาษาไทย)
Tuberculosis Surveillance by Detection of Gamma Interferon by Regional Medical Sciece Center 9  Nakhon Racchasima  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกันยารัตน์ แคนตะ หัวหน้าโครงการ
2 นายประเสริฐ คอยสันเทียะ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


วัณโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis การตรวจเสมหะหรือตรวจดูรอยโรคที่ปอดจะได้ผลดีในกลุ่มผู้ติดเชื้อและมีอาการเข้าได้กับวัณโรค (Active TB) แต่มีข้อจำกัดในผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการหรือเรียกว่าวัณโรคแผง (Latent TB) ศูนย์วิทยาศาสตร์กาแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงศึกษาวิธีการตรวจการติดเชื้อวัณโรคด้วย Interferon gamma release assay (IGRA) โดยการตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-Y) ด้วยวิธี ELISA ซึ่งร่างกายสร้างจาก T-lymphocyte เพื่อตอบสนองต่อเชื้อวัณโรค เป็นวิธีการตรวจการติดเชื้อวัณโรคที่สะดวกได้ผลรวดเร็วมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ การศึกษานี้เก็บตัวอย่างเลือดจากกลุ่มคนวัยทำงานที่สมัครใจเข้ารับการตรวจหาสาร IFN-Y เป็นจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย เป็นชาย 32 ราย และหญิง 62 ราย ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นบวกจำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.53 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี สำหรับผู้ที่ให้ผลบวกต่อการตรวจ IFN-Y จะได้รับคำแนะนำในการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้พัฒนาไปสู่การเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อและบางรายได้นำผลการตรวจไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจ IGRA เป็นแนวทางที่จะสนับสนุนให้การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔