กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในเขตบริการสุขภาพที่ 9   (ภาษาไทย)
Development for radiation Diagnostic Laboratory in Regional Health 9   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ หัวหน้าโครงการ
2 นางอุมาวดี อัฐนาค ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำ เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้น สำหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผู้รับบริการจะได้รับการตรวจวินิจฉัยภาพทางรังสีที่มีคุณภาพ ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 มีเป้าหมายทั้งหมด 82 แห่ง พัฒนาโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัด ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินให้กับโรงพยาบาลและเครือข่าย อบรมผู้ตรวจประเมิน ส่งแบบประเมินตนเองให้กับโรงพยาบาล ตรวจประเมินในระดับจังหวัด ตรวจประเมินในระดับเขต และประชุมถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลได้รับการตรวจประเมินในระดับจังหวัดร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 42 แห่ง (ร้อยละ 51.22) ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินในระดับเขต 26 แห่ง (ร้อยละ 31.71) ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยแล้วทั้งสิ้น 26 แห่ง เมื่อเทียบกับเป้าหมายแล้วค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุได้แก่ขาดอุปกรณ์ป้องกันรังสี ขาดการควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยาตลอดจนการศึกษาข้อมูลและสถิติซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญและนำสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยื่นทั้งนี้ได้สนับสนุนการทำงานแบบเครือข่าย โดยคัดเลือกโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองเพื่อเป็นต้นแบบและนำบทสรุปจากการถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินการในปีต่อไปเพื่อให้ได้รับการรับรองครอบคลุมทุกโรงพยาบาล          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕