กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางเคมีของใบขลู่   (ภาษาไทย)
Chemicla Quality of Pluchea indica (L.) LESS. Leaves   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพรสถิต มีสถิตย์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ขลู่เป็นพืชสมุนไพรในวงศ์ Compositae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pluchea indica (L.) Less สรรพคุณของใบขลู่มีมากมายตามความรู้พื้นบ้านและงานวิจัย เช่น ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต รักษาเบาหวาน รักษาไข้ เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) จึงเป็นที่มาของการศึกษาคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรขลู่ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่น การศึกษานี้ได้นำใบขลู่ที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติและร้านขายยาสมุนไพรทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวน 16 ตัวอย่าง มาตรวจสอบคุณภาพทางเคมี พบว่ามีปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม และปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด คิดเป็นร้อยละ (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3.51 ± 1.06  22.03 ± 3.66  5.71 ± 2.66      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖